CONTRACT de PUBLICITATE
Termeni şi condiţii

A. Contract de publicitate
B. Termeni şi condiţii generale – paginiaurii.ro; netsync.ro
Cookie-uri
Protecţia datelor cu caracter personal

A. CONTRACT de PUBLICITATE


Art.1. Prezentele condiţii generale şi termenii contractuali pentru serviciile de publicitate prestate de FCR Media On Line SRL, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei 319, Clădirea F, etaj 2, sect. 6, CUI RO 31338932, înregistrată cu nr J40/3066/2013, ţel. 021 2020900, e-mail : contact@paginiaurii.ro, reprezentată legal de Mihai Cristea, Director General, denumită în continuare FCR, fac parte integrantă din contractul de prestări servicii de publicitate - comandă de publicitate, denumit în continuare Contract.


Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI
FCR MEDIA ON LINE prin www.paginiaurii.ro şi www.netsync.ro publică pentru client anunţuri cu conţinut online, alte tipuri de anunţuri, produse My Site, bannere online, pe site-urile FCR sau în reţeaua de parteneri NetSync în scopul de a face cunoscut şi de a informa despre existenţa şi activitatea clientului. Conţinutul şi caracteristicile anunţurilor cu conţinut online, bannerelor şi/sau opţiunilor sunt detaliate în contract, Anexa 1- Condiţii Generale Contractuale, Anexa 2 - Descrierea anunţului, Anexa 3 - Imagini - grafică, care fac parte integrantă din prezentul contract.


Art.3. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
3.1. În cazul anunţurilor online:
a. Să afişeze pe site-urile FCR şi / sau a reţelei de parteneri NetSync, anunţurile cu conţinut, alte tipuri de anunţuri, produsele tip My Site şi banerele solicitate de client, în forma grafică şi cu specificaţiile/opţiunile stabilite de comun acord cu reprezentantul acestuia, în termen de 15 zile lucrătoare de la îndeplinirea cumulativ de către client a condiţiilor prevăzute la art. 4.1
b. Să păstreze active anunţurile conţinut, produsele tip My Site, bannerele şi opţiunile în formă şi pentru perioada stabilită în prezentul contract.
c. Să opereze modificările ulterioare publicării în termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării actului adiţional ce specifică modificările ce vor fi operate.


Art.4. OBLIGAŢIILE CLIENTULUI:
4.1.
a. Să semneze/accepte contractul/nota de comandă şi anexele aplicabile tipului de produs achiziţionat pe baza termenilor agreaţi în cadrul procesului de vânzare între client şi reprezentanţii FCR.
b. Să plătească preţul specificat în contract/nota de comandă conform eşalonării şi termenelor convenite.
4.2. Să nu revendice drepturile de autor asupra graficii realizate de FCR, site-urile FCR şi produsele online prezente pe aceste site-uri sunt proprietatea FCR şi vor rămâne în proprietatea FCR. Acest contract nu implică un transfer de copyright sau de marcă, sau al altor drepturi de proprietate intelectuală.
4.3. Să pună la dispoziţia FCR în maxim 30 de zile de la semnare/acceptare a contractului/notei de comandă toate informaţiile, textele, materialele grafice privitoare la conţinutul anunţului publicitar şi/sau bannerelor.
4.4. Să comunice în scris departamentului facturare FCR neprimirea facturii în termen de 15 zile de la data efectuării plăţii, pentru a primi o copie certificată.
4.5. Să precizeze în documentele de plată numărul contractului (contractelor) pentru identificare.
4.6. Să notifice, după începerea contractului, doar în scris (fax, poştă, curierat, registratură) la sediul central al FCR, solicitarea de modificare a contractului şi/sau anexelor, în ceea ce priveşte imaginile, textul, descrierea firmei, orele de program, modalităţile de plată şi domeniul de activitate.
4.7. Modificarea contractului şi a anexelor se va face prin act adiţional semnat de ambele părţi.
4.8. În cazul încheierii contractului printr-o agenţie de publicitate, descrierea publicităţii şi grafica poate fi transmisă prin intermediul agenţiei de publicitate.


Art.5. PREŢ ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
Clientul poate comanda orice tip de anunţ / publicitate online, prezentate de reprezentanţii FCR, pe site-urile deţinute şi gestionate de FCR.
5.1. Contravaloarea produselor FCR se plăteşte în avans şi se eşalonează la plată conform termenelor prezentate în contract/nota de comandă.
5.2. TVA-ul va fi plătit de către client, conform dispoziţiilor Codului Fiscal român.
5.3. Preţul este achitat în lei într-unul din conturile FCR, deschise la băncile specificate în contract/nota de comandă.
5.4. Plata prestaţiei se va efectua prin una dintre modalităţile următoare: bilet la ordin, cambie, filă CEC, cash prin compania de curierat autorizată de FCR, ordin de plată.
5.5. Plata preţului se va face în maxim 2 rate.


Art. 6. DURATA CONTRACTULUI, RECEPŢIA ŞI CONFIRMAREA AFIŞĂRII PERMANENTE
6.1. Contractul incepe la data plăţii sumei înscrise pe contract/nota de comandă şi este valabil 6 luni sau maxim un an, în funcţie de opţiuni, de la data publicării (afişării) anunţurilor online comandate.
6.2.
a. Data publicării (afişării) anunţurilor pe site-urile FCR sau în reţeaua de parteneri NetSync, poate fi notificată de către FCR clientului printr-un e-mail sau fax, în situaţia în care clientul nu are adresă e-mail. Necitirea e-mailului sau corespondenţei de către client, nu întrerupe afişarea sau prestarea serviciului.
b. Clientul se obligă să confirme publicarea (afişarea) anunţurilor pe site-ul FCR, prin e-mail sau fax, iar în situaţia în care nu are adresă e-mail, în termen de trei zile de la primirea notificării prevăzute la art.6.2.a)
c. Părţile, de comun acord, decid că recepţia publicării anunţurilor comandate, pe site-ul FCR, este realizată la data confirmării prevăzute la art. 6.2.b), iar în situaţia în care clientul nu confirmă publicarea (afişarea) în termen de trei zile de la primirea notificării prevăzute la art.6.2.a), recepţia publicării (afişării) anunţurilor pe site-ul FCR sau în reţeaua de parteneri NetSync, operează tacit, de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităţi, la data notificării prevăzute la art.6.2.a)
d. Clientul, declară că recunoaşte afişarea permanentă a anunţurilor prevăzute în Anexa 1 la contract, pe site-ul FCR şi / sau în reţeaua de parteneri NetSync, recepţionate în condiţiile art.6.2.c), iar în caz contrar, se obligă să notifice FCR imediat. în lipsa notificării, confirmarea afişării permanente conform clauzelor contractuale, operează, de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităţi, pe toată durata contractului.


Art.7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.7.1. Contractul încetează la termen sau cu acordul părţilor.
Art.7.2. FCR poate denunţa unilateral contractul de plin drept fără intervenţia instanţelor de judecată şi fără îndeplinirea altor formalităţi, în următoarele situaţii:
a. în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată la termenele convenite, în acest caz, anunţurile online pot fi scoase de pe site-urile FCR şi / sau a reţelei de parteneri NetSync;
b. în cazul în care clientul nu respectă obligaţiile menţionate la Art. 4.3
c. în cazul în care clientul nu este de acord cu modificările solicitate de FCR în condiţiile Art. 9.
Art.7.3. FCR poate denunţa unilateral contractul de plin drept fără intervenţia instanţelor de judecată cu o notificare prealabilă comunicată cu 15 zile înainte de publicarea anunţurilor online.
Art.7.4. Clientul poate denunţa unilateral contractul de plin drept fără intervenţia instanţei de judecată cu notificarea prestatorului transmisă în termen de cel mult 15 zile de la începerea contractului, cu condiţia achitării tuturor sumelor restante pentru care FCR a prestat deja serviciile.


Art.8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
8.1. În cazul în care clientul şi-a achitat obligaţiile contractuale, iar FCR a omis afişarea pe site-urile sale sau pe cele din reţeaua de partneri NetSync a anunţurilor cu conţinut, produselor tip My Site şi/sau bannerelor aferente contractului cu peste 60 de zile, sau anunţurile conţinut şi/sau bannerele sunt afişate cu caracteristici ce se încadrează în alt tip de anunţ conţinut şi/sau banner decât cele specificate în prezentul contract sau în anexele acestuia, clientul poate să solicite în scris să i se ramburseze suma plătită echivalent cu cuantumul, din perioada totală contractuală, atât timp cât anunţurile şi/sau bannerele au fost afişate cu caracteristici ce se încadrau în alt tip de anunţ conţinut sau bannere FCR Media On Line decât cel specificat. Suma rambursată poate să includă, la cererea clientului, şi penalităţi de 0,01%/zi, procent calculat la suma rambursată. Clientul declară că nu are alte pretenţii, oricare ar fi acestea, şi părţile convin să limiteze răspunderea contractuală pentru orice cauze, la valoarea penalităţilor de întârziere prevăzute mai sus.
8.2.
a. În cazul neachitării la termen a unei plăţi, fie integrală, fie a unei rate, FCR va cere fără preaviz achitarea integrală a preţului contractului, chiar dacă termenul scadent nu este împlinit, sau va putea pune în aplicare prevederile art. 7.2. a);
b. Pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la termen, clientul se obligă să plătească penalităţi de întârziere de 0,01% pe zi din suma neachitată la scadenţă;
c. Pentru neîndeplinirea la termen a obligaţiilor prevăzute la art. 4.3., clientul se obligă să plătească penalităţi de 0,01% pe zi din valoarea contractului.
8.3. În cazul anunţurilor online, dacă s-a achitat parţial contractul, FCR va decide în funcţie de suma încasată, data la care va scoate anunţurile de pe site;
8.4. Reducerile acordate se anulează în cazul în care plăţile nu au fost efectuate la datele scadente.
8.5. În cazul în care contractul încetează conform art. 7.4., la cererea clientului, FCR va rambursa sumele încasate, din care se va reţine un procent de 25% din valoarea contractului reprezentând cheltuieli efectuate cu încheierea contractului (salarii, combustibili, comisioane bancare, taxe poştale etc.) cu titlu de penalitate.
8.6. Forţa Majoră şi Cazul Fortuit exonerează de răspundere partea care le invocă, prin notificare scrisă, în termen de 3 zile de la producerea lor.


Art.9. ALTE CLAUZE
9.1.
a. FCR îşi rezervă dreptul de a modifica site-urile pe care le deţine şi gestionează şi nu răspunde de ordinea de afişare pe site-urile din reţeaua de parteneri NetSync.
b. FCR are dreptul, cu notificarea prealabilă a clientului, să modifice formatul grafic şi caracteristicile anunţurilor conţinut, domeniile de activitate şi orice alte caracteristici ale produselor online.
9.2. FCR are dreptul să nu afişeze sau să suspende afişarea anunţurilor conţinut şi/sau bannerelor solicitate de client, în cazul în care va constata că acestea ar prejudicia sub orice formă persoane fizice sau juridice, ar încălca legislaţia în vigoare, sau ar contraveni bunelor moravuri.
9.3. Clientul declară că:
• anunţurile comandate, cuvintele sau grafica, respectă prevederile legale, nu prejudiciază în niciun fel un terţ şi îşi asumă întreaga răspundere pentru forma şi conţinutul acestora, garantându-l pe FCR în acest sens.
• recunoaşte şi respectă calitatea FCR de realizator şi/sau autor al graficii anunţurilor cu conţinut şi/sau bannerelor afişate, cu toate drepturile legale ce decurg din această calitate, inclusiv utilizarea acesteia în interesul autorului, cu excepţia graficii furnizate de client.
• înţelege să nu folosească grafică realizată de FCR în relaţiile cu terţii, fără acordul FCR
• îşi asumă integral răspunderea pentru materialele şi textele publicate în conţinutul direct editabil din produsele de tip My Site, garantând FCR în acest sens.
• este de acord ca datele şi informaţiile din anunţurile conţinut (text şi grafică) precum şi datele sale de identificare să fie stocate, prelucrate şi făcute publice. Este de acord să primească informaţii cu caracter comercial, prin orice mijloace de comunicare, ce nu necesită intervenţia unui operator.
• a fost informat asupra dreptului de acces, intervenţie, opoziţie şi asupra tuturor celorlalte drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ale persoanelor fizice prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi Legea nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, pe care le pot exercita prin transmiterea unei cereri scrise, semnate şi datate la sediul FCR.
9.4. Orice alte informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Relaţii cu Clienţii, telefon 021/ 20.20.900


Art.10. LITIGII
10.1. Eventualele litigii intervenite între părţi vor fi rezolvate pe cale amiabilă, în caz contrar, părţile convin să fie de competenţa instanţelor judecătoreşti de unde este situat sediul central FCR.
10.2. în drept, contractul se completează cu dispoziţiile Codului Civil, Codului Comercial, precum şi cu actele normative existente în vigoare la data încheierii acestuia.B. Termeni şi condiţii - www.paginiaurii.ro


Politica de confidenţialitate
Confidenţialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi, aşa că vom utiliza informaţiile pe care le furnizaţi despre dvs. şi compania dvs., doar pentru a ne ajuta în îmbunătăţirea serviciilor pentru dumneavoastră. Nu vom transfera aceste informaţii unei terţe părţi decât dacă e necesar pentru a răspunde cererii dvs. Vom folosi adresele de e-mail pentru a vă răspunde la e-mailurile care ne sunt trimise. Aceste adrese nu sunt folosite în alt scop şi nu sunt puse la dispoziţia altor părţi.


Link-uri
Site-ul nostru conţine link-uri către alte site-uri web. Vă rugăm să luaţi notă de faptul că nu suntem responsabili pentru practicile de confidenţialitate ale acestor site-uri web şi va sfătuim să citiţi declaraţiile de confidenţialitate ale fiecărui site care colectează informaţii personale.


Cookie-uri

Principiile utilizării fișierelor de cookie
Un "cookie" este un identificator alfa-numeric care îl transferăm pe hard-discul dvs. prin intermediul browser-ului de web, atunci când vizitaţi site-ul nostru. Permite sistemului nostru să vă recunoască atunci când ne vizitaţi site-ul din nou şi ne permite sa îmbunătăţim serviciile oferite utilizatorilor noştri. Cookie-urile pot fi de asemenea folosite pentru a compila informaţii agregate despre zonele noastre de site-uri web care sunt cel mai frecvent vizitate. Aceste informaţii de trafic vor fi utilizate pentru a spori conţinutul website-ului şi pentru facilita utilizarea lui. Nu vom urmări la ce pagini v-aţi uitat în timp ce vizitaţi site-ul nostru. Dacă doriţi să respingeţi cookie-ul, vă puteţi configura browser-ul pentru a face acest lucru.


Utilizarea cookie-urilor
Paginile individuale din portofoliul FCR MEDIA ON LINE S.R.L utilizează cookie-uri pentru a ne ajuta să furnizăm servicii mai bune. Folosind site-urile operate de FCR MEDIA ON LINE S.R.L,sunteţi de acord ca FCR MEDIA ON LINE S.R.L să utilizeze cookies-urilei în concordanţă cu setările browser-ului. Dacă vizitaţi site-ul nostru şi browser-ul dvs.are permisiunea de a accepta cookie-uri, considerăm că acceptaţi termenii cookie. Instrucţiunile de modificare a modulelor cookie pot fi găsite în ajutorul fiecărui browser.


Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fişiere text mici care pot fi trimise la browser-ul dvs. atunci când vizitaţi un site web şi stocate pe dispozitiv (computer sau alt dispozitiv cu acces la Internet, cum ar fiSmartphone sau tabletă). Fişierele cookie sunt stocate în dosarul pentru fişierele browser-ului. Modulele cookie conţin de obicei, numele site-ului web de provenienţă, valabilitatea şi valoareasa. Când vizitaţi următorul Web site acesta reîncarcă cookie-uri şi va trimite aceste informaţii înapoi la site-ul care a creat iniţial cookie. Cookie-urile pe care le folosim nu dăunează computerului.


De ce folosim module cookie?
Utilizăm modulele cookie pentru a crea şi a îmbunătăţi în mod constant serviciile noastre, pentru a le adapta la interesele şi nevoile dvs. şi pentru a le îmbunătăţi structura şi conţinutul. Cookie-urile temporare şi permanente pot fi utilizate pe site şi.depozitate temporar pe dispozitiv până când părăsiţi pagina, iar cele permanente rămân pe dispozitiv până la expirarea lor sau ştergerea manualăa acestora. Timpul în care vărămân informaţiile, depinde de tipul de modul cookie.
Folosim mai multe tipuri de cookie-uri pe site-urile noastre.


Cookie-uri de bază
Aceste cookie-uri reprezintă baza pentru rularea site-ului nostru şi permite utilizarea unor caracteristici de bază, cum ar fi zone securizate sau plăţi online. Cookie-urile de bază sunt de exemplu datele de conectare, care permit accesul la zonele securizate, fără a fi necesară re-logarea sau completarea formularelor tip. Fără aceste cookie-uri, nu putem furniza serviciile care stau la baza site-ului nostru. Dacă dezactivaţi aceste cookie-uri, nu vom putea garanta funcţionarea impecabilă a site-ului.
Rularea cookie-urilor
Prin utilizarea cookie-urilor noastre, colectăm informaţii statistice despre modul în care utilizaţi site-ul nostru web. Aceste informaţii tehnice ne permit să localizăm ce parte a site-ului web a fost accesată prin click. Aceste cookie-uri ne ajută să analizămşi să îmbunătăţim site-ul nostru în ceea ce priveşte conţinutul, performanţa şi designul acestuia. Dacă dezactivaţi aceste cookie-uri, nu putem garanta buna funcţionare a site-ului nostru.
Cookie-uri funcționale
Cookie-urile funcţionale nu sunt necesare, dar ne ajută să îmbunătăţim funcţionalitatea site-ului nostru. Vă reaminteşte spre exemplu setările selectate la vizitarea paginii anterioare, distribuirea conţinutului, selectarea site-ului şi aşa mai departe, astfel încât să nu trebuiască să re-configuraţi. Utilizăm aceste cookie-uri pentru a determina dacă aţi primit deja un serviciu sau aţi furnizat informaţii corespunzătoare locaţiei dvs. curente, dacă sunteţi de acord să distribuiţi astfel de informaţii. Deşi utilizarea acestor cookie-uri depinde numai de setările dvs., dacă le dezactivaţi, este posibil să pierdeţi unele dintre serviciile pe care le putem furniza.


Cookie-urile publicitare
Cookie-urile de publicitate pe care le folosim pe site-ul nostru web pentru a afişa conţinut şi publicitate sunt personalizate pentru interesele dumneavoastră. Aceste cookie-uri pot colecta informaţii despre obiceiurile dvs.atunci când navigaţi pe site-ul nostru. Ele pot fi, de asemenea, folosite pentru a vă recunoaşte când revizitaţi oricare dintre site-urile reţelei noastre. În acest fel putem folosi conţinutul site-ului şi anunţurile relevante pentru dvs.într-un mod eficientpentru a facilita marketing-ul direct, dar şi în scopul limitării numărului de afişări ale anunţurilor şi pentru a măsura eficienţa campaniilor publicitare.


Terță parte
Site-urile pot fi integrate altor site-uri web. Prin urmare, celelaltecookie-uri generate nu sunt controlate de FCR MEDIA ON LINE S.R.L. Un exemplu ar putea fi vizualizareaunei pagini web care utilizează un instrument de analiză şi marketing de automatizare de la o terţă parte (cum ar fi Google instrument) şi afişează conţinutul paginii web a terţei părţi, de ex. YouTube sau Facebook. Acest lucru duce la acceptarea cookie-urilor de la aceste servicii corespunzătoare terţei părţi. FCR MEDIA ON LINE S.R.L.nu poate avea control asupra stocării sau accesului la cooki-ul terţei părţi. Pentru a afla cum utilizează aceste terţe părţi module cookie, citiţi politica de confidenţialitate şi politica privind cookie-urile pentru aceste servicii.


Cum pot modifica setările cookie-urilor?
Puteţi configura cookie-urile pe care le utilizaţi pe site în browser-ul dvs. Majoritatea browserelor de Internet sunt setate iniţial pentru a accepta automat cookie-urile. Puteţi schimba această setare blocând cookie-urile sau atunci când cookie-urile sunt trimise pe dispozitiv.
Instrucţiunile de modificare a modulelor cookie pot fi găsite în ajutorul fiecărui browser. Dacă utilizaţi dispozitive diferite pentru a accesa pagini (cum ar fi un computer, un smartphone sau o tabletă), vă recomandăm adaptareapreferinţelor cookie-urilor pe fiecare dispozitiv.
Vă vom respecta deciiziile dacă schimbaţi setarea predefinită a modulelor cookie. Cu toate acestea, dezactivarea anumitor cookie-uri poate afecta funcţionalitatea site-ului nostru pe dispozitivele dvs.


Protecția datelor cu caracter personal
Părțile declară în mod expres și neechivoc că au luat cunoștință de prevederile Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind prelucrarea și liberă circulație a datelor cu caracter personal, denumit în continuare GDPR și se angajează să respecte toate regulile prevăzute de reglementările în vigoare privind prelucrarea datelor personale, incluzând adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de protejare a datelor prelucrate, menite să prevină prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile, modificările, divulgările neautorizate sau distrugerile accidentale sau ilegale, fiind responsabile una față de altă pentru orice prejudiciu și-ar aduce prin nerespectarea acestor reguli.

Obligațiile asumate de părți prin prezentul acord se aplică și angajaților acestora, părțile fiind obligate să impună aceste reguli față de aceștia, sub sancțiuni, prin acte adiționale la contractele de muncă, regulamente sau politici interne, sau alte mijloace considerate de părți adecvate. Fiecărei părți îi revine responsabilitatea de a pregăti propriul personal pentru respectarea regulilor privind prelucrarea datelor personale.

În executarea prezentului contract, părțile prelucrează următoarele tipuri de date: (nume, prenume, telefon, adresă e-mail ale semnatarilor prezentului contract, nume, prenumele, datele de identificare ale angajaților cu atribuții în executarea prezentului contract ). Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul încheierii valabile și executării contractului și în scopul îndeplinirii unor obligații legale. La încetarea contractului, părțile sunt obligate să analizeze care date cu caracter personal se impun să fie șterse. Părțile se vor informă reciproc cu privire la măsurile pe care le-au luat privind ștergerea datelor;

În executarea prezentului contract, părțile se obligă să respecte drepturile persoanelor vizate de prelucrare a datelor cu caracter personal, prevăzute de GDPR: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, dreptul de a se adresă Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

NetSync
1. Scopul produsului este de a sincroniza toate datele și informațiile despre o companie pe diferite motoare de căutare, pe reţele de Social Media, pe hărţi de navigaţie terestră.
2. Domeniul de aplicare al informațiilor publicate depinde în întregime de condiţiile motoarelor de căutare / aplicații și pot fi schimbate în orice moment. Reţeaua de parteneri NetSync și aplicații mobile cuprinde: AroundMe, Brownbook.net, Cylex, Facebook, Foursquare, Google My Business, Google+, HERE , Infobel , Navmii, TomTom, Waze, Where To?, Pagini Aurii. Lista de parteneri este asigurată de către FCR și poate fi modificată fără notificare prealabilă.
3. Serviciul include, de asemenea, posibilitatea de a conecta platforma NetSync pentru conturile de client pe rețelele sociale. Rețeaua social media permite plasarea informaţiilor și a colectării de statistici pe aceste rețele: Facebook, Foursquare, Google+. Lista de social media este asigurată de FCR și poate fi schimbată sau îmbogățită, fără nici o notificare prealabilă, cu alte rețele sociale.
4. Clientul este obligat să ofere doar informaţii corecte, la zi.
a. Clientul declară prin prezenta că are dreptul să vândă sau să livreze produsele sau serviciile promovate și că are dreptul de a utiliza contactele, precum și alte date furnizate, confirmă acuratețea și corectitudinea acestora;
b. Clientul consimte la publicarea afacerii prin listarea pe Internet la nivel mondial în rețeaua de parteneri NetSync în conformitate cu termenii contractuali;
c. Consimțământul se aplică pentru toate motoarele de căutare și aplicațiile partenere din reţeaua NetSync;
d. Clientul autorizează şi desemnează ca FCR să depună conţinutul său în reţeaua NetSync şi/sau în alte platforme de site-uri
e. Clientul recunoaşte şi este de acord ca FCR va avea dreptul şi licenţa la nivel mondial de a reproduce, efectua public, afişa, distribui, reforma, redimensiona, modifica, indexa şi transmite conţinutul său şi să dezvolte şi opereze link-uri şi în reţea.
5. FCR este autorizat pe durata contractului să verifice exactitatea, caracterul complet și oportunitatea contactelor returnate și a altor informații pentru clienți și de a utiliza datele de contact ale clienţilor furnizate către FCR de către aceştia.
6. În cazul în care clientul utilizează documente, fotografii de produs relevante, grafice sau texte care sunt protejate de legile care reglementează protecția proprietății intelectuale, în special în conformitate cu legea drepturilor de autor sau legea mărcilor comerciale, clientul este obligat să utilizeze numai documentele fotografice, graficele și textele pentru publicitate pentru care este proprietarul drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală similare, sau care are permisiunea autorului sau proprietarului drepturilor de proprietate intelectuală pentru a le folosi pentru publicitate și distribuție în cadrul acestui contract și să plătească pentru utilizare și distribuire. Cele de mai sus se aplică și în cazul utilizării documentelor cu caracter personal, portrete, discursuri figurative, imagini și înregistrări audio referitoare la o terță parte sau expresii cu caracter personal.
7. Clientul este responsabil pentru daunele pe care le-a suferit o încălcare a oricărei prevederi a prezentului articol.
8. Publicarea informațiilor de contact (denumirea comercială, domeniul de activitate, adresa, telefon, ofertă specială, o descriere a activității, program de lucru, locaţia pe hartă, zile libere, metode de plată, e-mail de contact, site-ul) sunt disponibile la cerere, pe toată durata derulării contractului.
9. Sincronizarea în rețele social media nu este o condiție necesară pentru funcționarea corectă a serviciilor și nu are nici un impact asupra facturării
10. FCR nu poate garanta clientului poziția în rezultatele afişării pe motorul de căutare Google, nici că profilul companiei sale în cadrul Google My Business este afișat pe pagina de start pe partea dreaptă a rezultatelor căutării.
11. Furnizorul de servicii Google My Business va utiliza numai modul stabilit de Google, inclusiv legislația relevantă. Google schimbă în mod constant serviciile sale și le îmbunătățește:
a. pot fi adăugate sau eliminate unele funcții și caracteristici
b. poate suspenda sau elimina complet un serviciu
c. poate, în orice moment, opri furnizarea de servicii, sau poate adăuga în orice moment noi restricții privind utilizarea lor.
d. Google poate furniza anumite servicii sau, pe termen nelimitat, le poate suspenda. Într-un astfel de caz Furnizorul nu are nici o responsabilitate;
e. clientul va coopera prin executarea drepturilor de gestionare către FCR în cazul în care este proprietarul existent Google My Business.
12. FCR nu face promisiuni în ceea ce privește serviciile, cu excepția celor menționate în mod expres în acești Termeni și Condiții cât şi în Contractul de Publicitate.
13. În cazul în care înregistrarea de clasificare care este convenită în contract nu coincide cu obiectul de activitate al clientului, FCR are dreptul de a alege publicarea la un domeniu al cărui conținut corespunde cel mai corect cu cel al clientului
14. FCR nu poate garanta clientului pe ce poziție va fi afişat în rezultatele căutării pe site-urile şi aplicaţiile reţelei de parteneri NetSync. FCR garantează doar prezenta anunţului clientului pe aceste platforme onlin
15. Contractul se încheie pe o perioadă de 12 luni de la lansarea produsului, timp în care anunţul online va fi prezent pe toate site-urile web, reţelele sociale şi hărţile de navigaţie terestră prezente şi descrise pe http://www.netsync.ro/lista-directoare-web. După expirarea perioadei contractuale de 12 luni, în caz de neprelungire pe o perioadă similară, contul clientului şi implicit anunţul cu conţinut online al acestuia va fi şters din reteua de parteneri NetSync, respectiv anunţul cu conţinut online nu va mai fi prezent pe motoarele de căutare, reletele sociale, hărţile de navigaţie terestră etc.

Review-uri & Raiting-uri
Inscrierea de review-uri si acordarea de rating-uri se poate realiza in sectiunea special destinata pe site-ul www.paginiaurii.ro.
Review – o evaluare scrisa de catre detinatorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactata pe baza experientei personale si capacitatii acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca produsul sau serviciul respecta sau nu specificatiile mentionate de catre producator.
Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfactie a unui Utilizator/Client/Cumparator fata de un produs sau serviciu. Rating-ul se exprima sub forma de stele, fiecare entitate juridica publicata pe www.paginiaurii.ro putand primi un punctaj de la o stea, la cinci stele.
Inscrierea de Review-uri, se poate face, de catre Utilizatori/Clienti/Cumparatori, in sectiunea “Review-uri”. Evaluarile pot fi atat cu valente pozitive, cat si negative si au in vedere in mod exclusiv produsele sau serviciile oferite de entitatea juridica publicata pe site.
Utilizatorii website-ului se obliga sa respecte in momentul inregistrarii unui review urmatoarele conditii obligatorii:
1. sa foloseasca doar limba romana.
2. sa se limiteze la comentarii ce tin numai de produsele sau servciile oferite de entitatea juridica publicata pe www.paginiaurii.ro fara implicatii legate de pret sau alte companii.
3. sa foloseasca un limbaj decent, fara expresii jignitoare, ofensatoare ori sa adreseze orice fel de injurii, fara termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumparator;
4. sa intocmeasca evaluari bazate pe date realistice, care sa respecte legislatia aplicabila pe teritoriul statulu roman privind drepturile de autor, drepturile de proprietate intelectuala, drepturile de licenta, marca inregistrata etc. Utilizatorul se obliga sa nu furnizeze nici un fel de informatii inselatoare in review -ul inregistrat;
5. evaluarea fiecarui review se va realiza de catre www.paginiaurii.ro , din proprie initiativa sau la solicitarea unui alt utilizator. FCR MEDIA ON LINE SRL isi rezerva dreptul de a indeparta orice review care este considerat inadecvat in urma unei analize realizate in privinta respectarii review-ului.
6. sa nu inscrie informatii si/sau detalii despre URL-uri (legaturi) din alte site-uri comerciale ce desfasoara aceeasi activitate comerciala ca si Vanzatorul;
7. utilizatorul trebuie sa ia in considerare ca, ori de cate ori posteaza un mesaj, adresa sa de IP este inregistrata
In cazul in care FCR Media On Line SRL constata incalcarea Termenelor si Conditiilor in mod repetat , acesta isi rezerva dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumparatorului de a inscrie in sectiunea de review-urii pe www.paginiaurii.ro
FCR Media On Line SRL isi rezerva dreptul de a refuza anumite review-uri, in special cele cu limbaj vulgar. Inainte de publicarea review-urilor pe site www.paginiaurii.ro isi rezerva dreptul de a edita erorile gramaticale si de exprimare, fara a schimba sensul cuvintelor.
FCR Media On Line SRL NU ESTE RASPUNZATOARE DE CONTINUTUL NICI UNUI REVIEW, ACESTA FIIND EXCLUSIV OPINIA CELUI CARE POSTEAZA.